دانش آموز مبتکرانی چگونه می اندیشد و چطور رفتار می کند؟