پشتیبانی تحصیلی

در مدرسـه مبتکـران همـراه دانش آمـوزان یـک معلـم راهنمـا حضـور دارد کـه در نقـش مربـی بـه جنبه هـای فکـری و رفتـاری بچه هـا توجه دارد و در نقـش مشـاور تحصیلـی در سـه حـوزه فعالیـت میکنـد؛

 1. تعامل با دانش آموزان
 2.  .ارتباط با والدین
 3. ارتباط با معلمین

فعالیتهای مشاور در حوزه تعامل با دانش آموز

 1. پایـش میکروسـکوپیک و مشـاوره های فـردی: رصـد فعالیت هـای دانش آمـوزان بـه صـورت فـردی و نقطـه بـه نقطـه و بررسـی کیفیـت یادگیـری آنهـا و مقایسـه فـرد بـا خـودش
 2. پایش ماکروسـکوپیک و مشـاوره های گروهی: رصد فعالیت های جمعی دانش آموزان در کلاس و پایه و بررسـی وضعیت فرد نسـبت به کلاس و پایه و بررسـی وضعیت پایه نسـبت به کشـور
 3. پیشنهاد منابع آموزشی متناسب با سطح دانش آموز

فعالیتهای مشاور در حوزه ارتباط با والدین

 1. گفت وگوهای فردی و گروهی پیرامون مسایل دانش آموزان
 2. ارائه گزارشها و تحلیل آزمونها به صورت مستمر
 3. ارائه راهکارهای مناسب برای رشد همه جانبه دانش آموزان
 4. پشــتیبانی روحــی و روانــی از والدیــن و ایجــاد و انتقــال آرامــش بـه خانـواده
 5. ارجاع به متخصص در صورت لزوم

 فعالیت مشاور در حوزه تعامل با معلمان

 1. آماده سازی ابزارهای مورد نیاز معلمان برای تدریس با کیفیت تر
 2. ارائه بازخوردهای کیفیت آموزش و میزان ارتباط گیری دانش آموزان
 3. رصد و پایش سرعت پیشرفت تدریس براساس طرح درس
 4. ارائه تحلیل آزمو نها به معلمان و بررسی وضعیت موجود نسبت به وضعیت مطلوب
 5. برگزاری جلسات سه نفره با معلمان و اولیای دانش آموزان در مواقع مورد نیاز
 6. ارائه پیشنهادهای کاربردی